Leone

Caffè

64cc

Caffè Alta

70cc

Caffè Lungo

100cc

The

180cc

Colazione

270cc